ริงโบลเวอร์ (Ring Blower) – ใช้ในทันตกรรม และ การแพทย์?!